Podmínky sportovního programu
a správa osobních údajů

Účel programu

Kids On Track (dále jen KOT) je sportovní program zaměřený na rozvoj sportovních dovedností a osobnosti u dětí ve věku 2-12 let. Cílem je poskytnout dětem bezpečné a motivující prostředí pro fyzický rozvoj, zlepšení sociálních dovedností a posílení sebedvěry.

Kdo program připravuje

Sportovní program KOT připravuje odpovědná osoba Martina Saulich, IČ: 01657402, DIČ: CZ01657402. KOT zajišťuje prostory, trenéry, zápis dětí do kurzů a celkově organizuje a pořádá jednotlivé sportovní tréninky i celý sportovní program.

Komu je program určen

Program je určen dětem v pěti věkových kategoriích:

  1. od 2 do 3 let Kids On Track first steps

  2. od 3 do 5 let Little athletics

  3. od 6 do 9 let Fun athletics

  4. od 9 do 12 let KOT Academy

  5. 13-16 let Teenage runners

Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Rodičům (zákonným zástupcům) doporučujeme před přihlášením konzultaci s dětským lékařem. KOT poskytuje rodičům potřebné informace o charakteru programu a fyzických a dalších předpokladech, které účast dětí předpokládá.

Jak se přihlásit

Účast dítěte v programu je podmíněna zaplacením kurzovného za pololetí. Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě prostřednictvím online přihlášky na oficiálních webových stránkách Kids On Track. Odesláním přihlášky rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s podmínkami programu KOT. Po přijetí přihlášky vyrozumí odpovědná osoba rodiče e-mailem o dostupnosti místa pro dítě v požadovaném termínu a místě, případně rodič rovnou obdrží fakturu k zaplacení kurzovného. Zaplacením kurzovného je dítě zařazeno do programu. Do kurzu je možné zapsat se kdykoliv během roku, pokud je ve zvoleném kurzu volná kapacita. Rodič (zákonný zástupce) uhradí pouze počet zbývajících lekcí v daném pololetí.

Na jak dlouho

Program je organizován formou pololetních kurzů. Pololetní kurzy zahrnují zpravidla jednu lekci týdně, vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu. Děti se mohou zapsat do více než jednoho kurzu KOT týdně.

Náhrady a omluvy

Hodiny omluvené z důvodu nemoci či dovolené lze v závislosti na volné kapacitě nahradit v jiný den či hodinu, avšak pouze v rámci trvání aktuálního kurzu (právo na náhradu nelze převádět do dalšího pololetí). Zameškané hodiny musí být omluveny nejpozději do 9:00 omlouvaného dne, jinak lekce propadá a není možné ji nahradit. To samé platí i pro naplánované náhrady.

Způsob omluvy lekcí:

  1. Telefonicky na 725 557 554
  2. SMS na 725 557 554
  3. E-mailem na kotregistrace@gmail.com

Kurzovné

Výše členského příspěvku je uvedena na elektronické přihlášce v registračním formuláři na webových stránkách Kids On Track a pokrývá náklady spojené s pořádáním programu. Cena je závislá od počtu lekcí za pololetí. Ve školním roce 2024/2025 je stanovena cena 205 Kč za lekci a 240 Kč za lekci v angličtině (spolupracující školy a mateřské školy).

Ukázková hodina

Ukázkovou hodinu umožňujeme, pokud je v dané  lekci místo. Lekce je zpoplatněna částkou 205kč.

Storno podmínky

Rodič (zákonný zástupce) může dítě kdykoliv odhlásit. Vrácená částka členského příspěvku se počítá dle následujících pravidel:

  • Odhlášení do 72 hodin po 1. lekci: vráceno 100% zaplacené částky.

  • Odhlášení po 2. lekci a dále v průběhu roku: vráceno 0% zaplacené částky.

Pro určení výše vrácené částky je rozhodující počet proběhlých tréninků od přihlášení účastníka do kurzu bez ohledu na jeho přítomnost.

Kdo za co odpovídá

KOT odpovídá za organizaci programu a jednotlivých kurzů, tréninků a za odborné vedení dětí trenéry. Během cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá KOT za dohled trenéra nad dítětem. Přítomnost rodičů při cvičení dětí se nedoporučuje, je však možná po předchozí dohodě s trenérem.

Rodič (zákonný zástupce) je povinen předat dítě trenérovi před začátkem cvičení a včas dítě vyzvednout po skončení cvičení. Rodič musí být po dobu cvičení dostupný na mobilním telefonu pro případ, že bude potřeba dítě vyzvednout dříve. Po domluvě je možné vyzvedávání dětí ve školní družině. Po skončení lekce si rodič (zákonný zástupce) dítě vyzvedne v místě konání lekce.

Rodiče odpovídají za to, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v programu. Trenéři jsou povinni upozornit rodiče, pokud dítě přestane splňovat potřebné předpoklady. Nemocné, zraněné nebo infekční dítě nesmí být na trénink přivedeno.

Trenéři KOT, ani odpovědná osoba programu Martina Saulich neručí za ztrátu či krádež osobních věcí účastníků programu.

Jaké údaje potřebujeme znát

Vedle mobilního telefonu rodiče potřebujeme znát pouze údaje uvedené v registračním formuláři na internetových stránkách Kids On Track.

Oblečení a výbava na lekci

Děti by měly cvičit v pohodlném oblečení, které jim nebrání v pohybu a ve vhodné běžecké obuvi. Dlouhé vlasy by měly mít sepnuté. Šperky, velké spony do vlasů, jídlo a žvýkačky na lekce nepatří. Lekce se mohou odehrávat i v dešti a v zimě, proto vždy volte vhodné oblečení podle aktuálního počasí. Na lekce doporučujeme lahev s vodou ( ne slazené nápoje).

Chování dětí v lekcích

Pokud se dítě chová nevhodně, narušuje průběh kurzu či ohrožuje bezpečnost svoji či ostatních dětí, vynakládáme veškeré úsilí, abychom situaci vyřešili, a to v úzké spolupráci s rodičem. Pokud se nedaří situaci zlepšit, může být dítě vyloučeno z kurzu.

Správce osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů programu KOT, komunikace s účastníky a rodiči a dokumentace činnosti KOT. Údaje jsou uchovávány po dobu členství a účasti na programu.

V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dává rodič (zákonný zástupce) při registraci na lekce souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování osobních údajů až do doby jejich archivace a skartace.

Dále rodič výslovně potvrzuje svým podpisem, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami a storno podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

Fotografování a pořizování záznamů

Fotografování a pořizování záznamů během cvičení je povoleno. Pokud rodiče (zákonní zástupci) nesouhlasí s publikací těchto záznamů, musí informovat organizátora programu.


Děkujeme za respektování těchto podmínek a za spolupráci, která přispívá k bezpečnosti a pohodě všech dětí účastnících se programu Kids On Track.