Podmínky multisportovního kempu
a správa osobních údajů

Kdo kemp zajišťuje

Multisportovní kemp Kids On Track (dále jen KOT) provozuje odpovědná osoba Martina Saulich, IČ: 01657402, DIČ: CZ016574. Provozovatel zajišťuje prostory, trenéry, zápis dětí na jednotlivé turnusy, stravování (obědy a odpolední ovocná svačina) a program kempu.

Komu je kemp určen

Dětem od 5-14 let.

Podmínkou účasti je způsobilý zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Provozovatel kempu a trenéři zodpovědní za pořádání kempu musí být informováni o zdravotním stavu dítěte (alergie, pravidelné léky, dieta apod.). V případě, že dítě bude vykazovat známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel apod.) mají instruktoři právo dítě na kemp nepřijmout nebo mohou vyžadovat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte.

Jak se přihlásit

Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě prostřednictvím online přihlášky na oficiálních webových stránkách Kids On Track. Odesláním přihlášky rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s podmínkami multisportovního kempu KOT. Po přijetí přihlášky rodič obdrží fakturu k zaplacení zálohy 1000 Kč. Zaplacením zálohy je dítě zařazeno do vybraného turnusu. Celková částka za kemp musí být uhrazena na účet provozovatele do 30. 6. 2024.

Storno podmínky kempů

Rodič (zákonný zástupce) může dítě kdykoliv odhlásit. Vrácená částka se počítá dle následujících pravidel:

  • Odhlášení více jak 90 dní před začátkem kempu: vráceno 100% zálohy.

  • Odhlášení více jak 60 dní před začátkem kempu: vráceno 70% zálohy.

  • Odhlášení více jak 30 dní před začátkem kempu: vráceno 50% z celkové částky.

  • Odhlášení méně než 30 dní před začátkem kempu: vráceno 30% z celkové částky.

Odhlášení méně než 7 dní před začátkem kempu: vráceno 0% celkové částky. V případě předložení zprávy od lékaře bude vráceno 30% celkové částky.

Kdo za co odpovídá

Provozovatel odpovídá za organizaci programu a za odborné vedení dětí trenéry. Během programu, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá provozovatel za dohled trenéra nad dítětem.

Rodič musí být po dobu cvičení dostupný na mobilním telefonu pro případ, že bude potřeba dítě vyzvednout dříve. Po skončení programu si rodič (zákonný zástupce) dítě vyzvedne v místě konání kempu.

Rodiče odpovídají za to, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v programu. Trenéři jsou povinni upozornit rodiče, pokud dítě přestane splňovat potřebné předpoklady. Nemocné, zraněné nebo infekční dítě nesmí být na kemp přivedeno.

Provozovatel kempu neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů se nedoporučuje.

Dále je zakázáno do objektu kempu vnášet jakoukoliv pyrotechniku a veškeré předměty a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků kempu. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášení, přechovávání, či užívání návykových, psychotropních a omamných látek. 3. V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek či hrubého porušení řádu, může být dítě z kempu vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky.

Oblečení a výbava na kemp

Do batůžku doporučujeme sbalit oblečení na převlečení s ohledem na počasí a program, který je sdělován v průběhu kempu a je přizpůsobován aktuální předpovědi počasí. Dále pokrývku hlavy, opalovací krém, pláštěnku, sportovní obuv na ven a do haly. Neměla by chybět také svačina na dopoledne a láhev s vodou.

Při nástupu na kemp prosíme odevzdat kopii průkazu zdravotní pojišťovny účastníka kempu a potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na kemp.

Chování dětí na kempu

Pokud se dítě chová nevhodně, narušuje průběh kempu či ohrožuje bezpečnost svoji či ostatních dětí, vynakládáme veškeré úsilí, abychom situaci vyřešili, a to v úzké spolupráci s rodičem. Pokud se nedaří situaci zlepšit, může být dítě z kempu vyloučeno.

Správa osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů programu KOT, komunikace s účastníky a rodiči a dokumentace činnosti KOT. Údaje jsou uchovávány po dobu členství a účasti na programu.

V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dává rodič (zákonný zástupce) při registraci souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování osobních údajů až do doby jejich archivace a skartace. Zároveň odesláním přihlášky stvrzuje, že se seznámil s podmínkami multisportovního kempu KOT a bez výhrady s nimi souhlasí.

Fotografování a pořizování záznamů

Fotografování a pořizování záznamů během kempu je povoleno. Pokud rodiče (zákonní zástupci) nesouhlasí s publikací těchto záznamů, musí informovat organizátora programu.


Děkujeme za respektování těchto podmínek a za spolupráci, která přispívá k bezpečnosti a pohodě všech dětí účastnících se programu Kids On Track.